Chairpersons & Secretaries


Chairpersons Secretaries
Dr T Jacob John 1998-2001 Dr Raju C Shah 2000-2001
Dr Raju C Shah 2002-2003 Dr Tapan Kr Ghosh 2002-2005
Dr Ashok Kapse 2004-2005 Dr Vijay N Yewale 2006-2007
Dr Tapan Kr Ghosh 2006-2007 Dr Ritabrata Kundu 2008-2009
Dr Shivananda 2008-2009 Dr Digant Shastri 2010-2011
Dr Baldev Prajapati 2009 Dr Abhay K Shah 2012-2013
Dr M Indra Sekhar Rao 2010 Dr Jaydeep Choudhury 2014-2015
Dr Rohit Agrawal 2011 Dr Vasant Khalatkar 2016-2017
Dr Ritabrata Kundu 2012 Dr Sanjay Ghorpade 2018-2019
Dr Digant Shastri 2013
Dr A.J.Chitkara 2014
Dr Abhay K Shah 2015
Dr Vijay N Yewale 2016
Dr Ashok Rai 2017
Dr Shyam Kukreja 2018